Mahmut Esen-E.Mülkiye Başmüfettişi

Büyükşehir Belediyelerinde Keyfi Uygulamalar

Mahmut Esen-E.Mülkiye Başmüfettişi
mahmutesen@gmail.com
 
 

Emekli Mülkiye Başmüfettişi Mahmut Esen'den Belediye Raporu

Büyükşehir belediyeleri su ve kanalizasyon idarelerinin su satış tarifeleri başta olmak üzere, bazı iş ve işlemleri; Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresinin (BASKİ) işlemleri temel alınarak, emekli/deneyimli mülkiye başmüfettişi olarak tarafımdan  incelenmiştir.

İncelemede su satış faturaları, halka açık kaynaklar ile erişilebilen bilgi ve belgeler kullanılmıştır.

Yapılan inceleme sırasında ilk bakışta, mülkiye müfettişleri aracılığıyla yürüttülen genel teftişlere 2013 yılından itibaren ara verilmiş olmasının merkezi idarenin büyükşehir belediyeleri üzerindeki vesayet denetimini olumsuz etkilediği, belediyelerde denetim noksanlığı /zaafiyetine yol açtığı, yutttaşların belediye yönetimleri karşısında kaderleriyle başbaşa bırakıldığı, denetim işlevinin güçlü yönetimlerin ayrılmaz bir parçası olduğu gerçeğinin gözardı edilmiş olduğu görülmüştür.

Bu nedenle belediyelerin mali işlemleri dışında kalan diğer idari işlemlerinin hukuka uygunluk ve idarenin bütünlüğü yönünden mülkiye müfettişlerince üç yılda bir yapılması gereken halen ara verilmiş olan  olağan/genel teftişlere şiddetle ihtiyaç olduğu anlaşıldığından; anılan  denetimler bir an önce başlatılmasında yarar vardır.

İnceleme sonucunda  tespit edilebilen, halkımızın büyük bir bölümünü ilgilendiren ve sadece BASKİ’ye özgü olmadığı değerlendirilen hata/ noksanlık ve usulsüzlükler bir rapora bağlanmıştır.

Sosyal sorumluluğumuzun gereği olarak; kamuoyunun aydınlatılması ve yetkililerin uyarılması için incelememiz sırasında tespit edilebilen, kayda değer bulunan hata/noksanlık ve usulsüzlükler özet olarak maddeler halinde aşağıya çıkarılmıştır.

 

Su tarifeleri düzenlenmesinde keyfilik bulunmaktadır.

1-1984 yılında büyük şehirlerdeki belediye hizmetlerinin plânlı, programlı,etkin, verimli ve uyum içinde yürütülmesini sağlamak amacıyla büyükşehir belediyeleri kurulmuştur.

2012 yılında yapılmış yasal değişliklerlerden sonra büyükşehir belediyelerinin sayısı otuza yükseltilmiş, sınırları da il mülki sınırı olacak şekilde genişletilmiştir.

Kuruluş yasasında büyükşehir belediyelerinin en temel görevi/kuruluş amacı olarak sınırları içindeki ilçe belediyeleri arasında koordinasyonu sağlamak olarak belirlenmiştir.

Bu arada büyükşehir belediyelerinde  tüm su ve kanalizasyon hizmetlerini, tek elden rasyonel bir şekilde yürütmek üzere, belediyelere bağlı ve  tüzel kişiliğe sahip idareler kurulmuştur.

Bu bağlamda Balıkesir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde de BASKİ oluşturulmuştur. 

Ancak Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin; içme/kullanma suyu tarifesinin belirlenmesi sırasında, ilçe belediyeleri arasında koordinasyonu sağlayamadığı, diğer büyükşehir belediyelerindeki gibi büyükşehir hudutlarında geçerli tek tarife düzenleyemediği, il/ilçe/belde belediyelerinin belirlediği eski su satış tarifelerinin güncellenerek uygulandığı, dolaysıyla Balıkesir ilinde yirminin üzerinde su tarifesi olduğu görülmüştür.

Çoklu tarife uygulanması 5216 ve 6360 Sayılı Kanun uyarınca büyükşehire bağlanan ilçelerin, merkez mahalleleri ve mahalle statüsü kazanmış köylerinde uygulanması gereken indirimlerde de karışıklara yol açmaktadır. Kanun hükümlerine karşın sözü edilen indirimlerin yer yer sözde kaldığı anlaşılmıştır.

Oysa büyükşehir hudutlarındaki tüm su satışları BASKİ aracılığıyla tek elden yapılmaktadır. Su satış tarifesinin belirlenmesinde kullanılan (yönetim/işletme giderleri, amortisman hesapları, yatırım, kâr vb. )  hesaplar tek işletme baz alınarak çıkarılmaktadır. İlçeler/kapatılmış beldeler üzerinden ayrı ayrı maliyet hesapları yapma olanağı yoktur.

Yukarıda ifade edilen nedenlerle  ilçelerdeki su satış fiyatları arasında büyük farklar/uçurumlar vardır.

Örneğin  2018/Ağustos itibarıyla konut abonelerine çıplak su satış bedeli (KDV’li): Balıkesir merkez ilçelerinde 2,23 TL, Burhaniye’de  (Ören Mah. 1,95 TL, Pelitköy Mah.1,31 TL ) Ayvalık ilçe merkezinde ise 3, 24 TL’dir.

Pelitköy Mahallesinde statüsü itibarıyla %25 indirim uygulanmaktadır. Bununla birlikte yer yer  % 100 oranında atık su bedeli ve su tüketimi olmayan aylarda da katı atık bedeli alınması nedeniyle Pelitköy Mahallesindeki m3 başına tahsil edilen giydirilmiş su bedeli, Balıkesir veya Burhaniye merkezdeki su tutarını geçebilmektedir.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin süratle, kendi hazırladığı BASKİ Tarifeler Yönetmeliğine uyması sağlanılmalıdır.

 

Kartlı su satışlarında usulsüzlükler bulunmaktadır.

2-BASKİ tarafından ön ödemeli (kartlı) su satışları karşılığında, abonelere fatura/fatura yerine geçen belge verilmemektedir.

Abonelere fatura yerine, Vergi Usul Kanununa da uygun olmayan ( fatura yerine geçmeyen) alındılar verilmektedir.

Alındılarda sadece satışı yapılmış su miktarı ve bedeli belirtilmiştir. Alındılarda su bedeli ile birlikte tahsili gereken  atık su/katı atık bedelleri, ÇTV hatta KDV oran ve tutarları dahi bulunmamaktadır.

Bu yüzden kartlı su satışlarında su bedelinin yanı sıra, atık su/katı atık bedeli, ÇTV veya  KDV tahsil edilip edilmediği, bu tür bir tahsilatlar yapılıyor ise miktarları abonelerce bilinmemektedir.

Konuya ilişkin mevzuat uyarınca, fatura veya fatura yerine geçen belgelerde fiyatı oluşturan unsurların ve özellikle  KDV’nin  gösterilmesi gerekmektedir. Bilindiği üzere basit bir yazar kasa fişinde bile  bu tür bilgiler yer almakta, bu bilgilerin bulunmaması halinde mükelleflere özel özel usulsüzlükten başlayan, gerçeğe aykırı belge düzenlemeye kadar uzayan, bir dizi yaptırımlar uygulanmakta, gözünün yaşına bakılmamaktadır.

BASKİ’nin küçük esnafın dahi titizlikle uyduğu bu kurala aykırı davrandığı görülmektedir.

Üstelik su satışlarında kamu idarelerince su/atık su bedelinden % 8, katı atık bedelinden ise %18 olmak üzere iki farklı oranında KDV tahsil edilmektedir. Bu yüzden fiyatlara KDV’nin dahil olduğu düşünülse dahi KDV tutarlarının  vergi dairesi yetkililerince   bile (tek yanlı) tespiti olanaklı değildir.

BASKİ’nin sözü edilen ve  yerleşik/yaygın bir hal aldığı görülen  hatalı uygulamasının Balıkesir ilinde kurulu Vergi Dairesi Başkanlığı ve bağlısı olan 20 vergi dairesi müdürlüğü yetkililerince farkedilmemiş olması veya farkedidiği halde yasal gereğinin yapılmamış/yapılamamış olması manidar bir durumdur.

Bu yüzden BASKİ’nin kartı su satışları sırasında tahsil etmesi gereken KDV ilişkin hesaplarının vergi denetim elemanlarınca titizlikle incelenmesinde, BASKİ’nin Vergi Usul Kanunu’na uymasının sağlanmasında  yarar bulunmaktadır.

 

Mevzuta aykırı olarak katlamalı atık su bedeli tahsil edilmektedir.

3-Diğer su ve kanalizasyon idarelerinde olduğu gibi BASKİ tarafından da su bedelinin yanı sıra atık su bedeli de tahsil edilmektedir.

Konuya ilişkin mevzuat uyarınca metreküp temelinde belirlenmesi gereken  atık su bedelinin, kullanılan suyun metreküp ücretinin %50 sini aşmaması gerekmektedir.

BASKİ’nin  su tarifesi de bu kurala göre düzenlenmiştir.

Ancak Büyükşehir Belediyesinin kendisinin  belirlediği atıksu tarifesine dahi uyulmadığı tespit edilmiştir.

Örneğin Burhaniye ilçesinde yazlıkların bulunduğu bazı mahallelerde mevzuata aykırı olarak, atıksu bedeli %50 yerine %100 oranında zamlı tahsil edilmektedir.

Uygulanan atıksu bedellerinde  yazlıklar açısından da yeknesaklık bulunmamaktadır. Pelitköy mahallesinde yazlıkların bulunduğu kesimlerde %100 oranında, Ören mahallesinde  ise %50 oranında atıksu bedeli tahsil edilmektedir.

Yasalara aykırı uygulamanın önlenilmesi sağlanılmalıdır.

 

Köy idarelerindeki “salma salınmasına” benzer yöntemlerle  katı katık bedelleri (KAB) tahsil edilmektedir.

4-Belediye Gelirleri Kanunu uyarınca  çöp toplama ve nakliye hizmetleri karşılığında mükelleflerden (istisnasız tüm belediyelerimizde) yıllardır çevre temizlik vergisi  (ÇTV) tahsil edilmektedir.

Çevre Kanununda büyükşehir belediyelerine evsel katı atıkların bertaraf edilmesi hizmetleri karşılığında ayrıca katı atık bedeli tahsili olanağı getirilmiştir.

Ancak ÇTV dışında ayrıca katı atık bedeli tahsilatı yapılması tartışmalı bir durumdur. Zira katı atıkların çöpten başka bir şey olmadığı gerekçesiyle ÇTV dışında ayrıca katı atık bedeli alınmaması gerektiğine ilişkin bazı yargı kararları da bulunmaktadır.

Nitekim katı atık bedeli konusunda büyükşehir belediyelerinde de farklı uygulamalar bulunmaktadır.

Örneğin Ankara Büyükşehir Belediyesinde halen katı atık bedeli tahsilatı yapılmamaktadır.

Buna karşılık Balıkesir, İzmir ve Tekirdağ büyükşehir belediyelerinde ÇTV’nin yanı sıra, ayrıca tüketilen su miktarı üzerinden katı atık bedeli tahsil edilmektedir. Tahsil edilen katı atık bertaraf bedeli büyükşehir belediyelerine, katı atık toplama bedeli ise ilçe belediyelerine verilmektedir.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesinde, İzmir veya Tekirdağ’da (bazı istisnalar dışında) olduğu gibi katı atık bedeli konusunda tüm ilçeleri kapsayan tek tip tarife düzenlenmemiş, bu konularda inisyatif tümüyle ilçe belediyelerine bırakılmıştır. İlçe belediyelerince katı atık bedelinin maliyetinin hangi esaslara göre belirlediği belli değildir. Katı atık bedelinin tahsil usul ve esasları dahi ilçelere göre değişmektedir. Büyükşehir belediyesinin, katı atık toplama hizmetinin planlı/programlı verimli bir şekilde gördürülmesi konularında ilçe belediyeleri arasında kordinasyonu sağlamadığı görülmektedir.

Bu konularda bilgi edinme bağlamında BASKİ ve bazı ilçe belediyelerinden sağlıklı bilgiler alınamamıştır. İdarelerin sorumlulukları birbirlerinin üzerine attıkları tespit edilmiştir.

Bunun doğal sonucu olarak bazı ilçelerde,  köy idarelerindeki  belli giderler için  gelir sağlamak amacıyla başvurulan   “salma salınması”  uygulamasına benzer şekilde  katı atık bedeli tahsil edildiği görülmektedir.

Örneğin; Balıkesir merkez ilçelerinde su tüketim miktarına bağlı kalmaksızın  konut abonelerinden aylık olarak maktuen, 6,56 TL (KDV dahil) katı atık bedeli tahsil edilmektedir.

Ayvalık ve Burhaniye belediyelerinde ise su tarifelerindeki kademelere göre KAB tahsil edilmektedir.

Ayvalık Belediyesinde 10 tonun altında su tüketenlerden KAB alınmamakta, bu miktarın üzerindeki tüketimlerde ise kademelendirmeye göre aylık 12  veya 28,72 TL KAB tahsil edilmektedir.

Burhaniye belediyesinde ise  su tüketim kademelerine göre 4,61-9,32 TL KAB tahsil edilmektedir.

KAB bedellerindeki önemli fiyat farklılıklardan ilçe belediyelerinin bedel tespitlerini maliyet esasına göre yapılmadığı anlaşılmaktadır. Zira maliyet bedelleri arasında bu kadar büyük farklılıklar  olmaması gerektiği açıktır.

  Diğer yandan mevzuata göre, kullanılan su miktarı baz alınarak belirlenmesi gereken katı atık bedelinin BASKİ tarafından maktu olarak tahsilinin nedeni de anlaşılamamıştır. Türkiye genelindeki uygulamaya da  aykırı bir durumdur. Bu tarz fiyatlandırmanın aboneler için daha adaletli/hakkaniyete uygun olduğunu savunmak olanaklı da değildir.

 Ayrıca Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclis kararına ve mevzuata karşın  BASKİ aracılığıyla bazı ilçelerde (örneğin Burhaniye ilçesinin bazı mahallerinde ) su tüketimi olmayan (dolaysıyla çöp üretimi bulunmayan) aylar için de KAB tahsil edilebilmektedir.

Büyükşehir belediyelerinde ÇTV’nin yanı sıra KAB tahsil edilip/edilmeyeceğinin, KAB tahsil edilecek ise maliyet bedelleri ile tahsil usul ve esaslarının merkezi yönetim tarafından açıklığa kavuşturulması, BASKİ’nin kendi koyduğu kurallara dahi uymayan keyfi uygulamalarına son verilmesi sağlanılmalıdır.

 

Belediyelerde BEHK konusunda keyfi uygulamalar vardır.

5-Demokratik ve şeffaf yönetimin gereği olan eşitlik, tarafsızlık ve açıklık ilkelerine uygun olarak kişilerin bilgi edinme hakkını kullanmalarına ilişkin esas ve usulleri düzenleyen, 2003 yılından beri yürürlükte olan ve uygulama konusunda toplum olarak  bir hayli mesafe aldığımız 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkında Kanunu’nun; belediyelerimiz ve bağlısı kuruluşlarda yasa hükümlerine ve amacına aykırı uygulanmakta olduğu tespit edilmiştir.

Belediyelerin  bilgi edinme konularında kendilerine özgü özel bir sistem geliştirdikleri, bu suretle BEHK kamu idarelerine getirilmiş olan başvurunun kayda alınması, takibi, belli sürede cevap verme vb. yükümlülüklerin dışına çıktıkları; belediyelerin halka bilgi vermek yerine halktan bilgi topladıkları, istek/şikayetlerin kurulu sistem üzerinden takibinin kolay olmadığı ve T.C. nosu ve şifre ile giriş yapıldığı halde ayrıca başvuru numarasının istendiği, başvuruların genellikle cevapsız bırakıldığı veya gereksiz/ uygun buldukları cevapların verildiği, sonuç itibarıyla  BEHK’nun etkisiz hale getirildiği görülmüştür.

Örneğin;Katılımcı/demokratik belediyeciliğin bayraktarlığı iddiasındaki İzmir Büyükşehir Belediyesinin, bağlısı olan İZSU’ya, BEHK göre başvuruda bulunmak için İzmir’de ikamet  yeri ile şikayet/olay mahallerinin sisteme girilmesi koşulu getirilmiş, İzmir’de ikamet etmeyenlere başvuru olanağı tanınmamıştır.

Burhaniye, Ayvalık, Edremit belediyeleri ile TESKİ, İZSU, ASKİ, ve BASKİ’ye rapor hazırlanması aşamasında yönelttiğimiz sorular, (24 saatten az bir sürede tüm sorularımızı eksiksiz cevaplandırmış Tekirdağ Büyükşehir Belediyesine bağlı TESKİ hariç olmak üzere)  cevapsız bırakılmış veya ilgisiz cevaplar verilmiştir. Daha önceki değişik konulara ilişkin başvurularımızın sonucundan; belediyelerimizde BEHK’nun etkisiz hale getirilmesi konusunun sadece araştırma konumuza özgü olmadığı, (maalesef)  yerleşik bir hal aldığı anlaşılmıştır

 

Diğer konular

6-Tüketicilerin sıklıkla karşılaştığı su faturası vb itirazları için BASKİ’nin ilgili birimlerine yazılı başvuru yapılması koşulu getirilmiştir. İçinde bulunduğumuz iletişim çağına ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümlerine karşın abonelere elektronik ortamda başvuru olanağı sağlanmamış olması büyük bir eksikliktir.

Abonelerin itirazlarına bu tarz  güçlük çıkarılmış olması  maksatlı bir yaklaşım olarak değerlendirilmektedir.

Belirtilen nedenlerle fatura itirazlarına ilişkin başvuruların da elektronik ortamda da yapılması sağlanılmalıdır.

7-İçme suyuna uygulacak zam konusunda hangi fiyat endeksinin alınacağı konusunda belediyeler arasında birlik sağlanamamıştır. Balıkesir’de su fiyatlarının güncellenmesinde TÜFE, Ankara Belediyesinde ise (daha fazla artış olduğu görülen) ÜFE  fiyat endekslerinin dikkate alındığı görülmektedir.

Su fiyatlarının güncellenmesinde hangi endeksin esas alınacağının merkezi yönetimce açıklığa kavuşturulmasında bu suretle belediyelerdeki farklı uygulamaların önüne geçilmesinde yarar vardır.

8-BASKİ web sayfası üzerinden abonelerin  su faturası ödeyebilmeleri için T.C./abone sicil no/şifre vb. bilgilerlerle sisteme girilmesi gerekmektedir. Ancak özel bir firmaya ait  https//www.faturaodemelisin.net/balikesir-su-faturasi-odeme-sorgulama? adresi üzerinden, hizmet bedeli karşılığında, sadece  T.C. numarsı girilerek   tek tıkla  fatura ödeme işlemi çözümlenebilmektedir.

Hizmet hızı/kalite farkı yönünden BASKİ’nin  geri planda kalması anlamlı bulunmuş; BASKİ tarafından anılan firmalara yönlendirme yapıldığına ilişkin duraksamalar oluşmuştur. BASKİ web sayfasındaki anılan güçlüklerin giderilmesi için gereken tedbirler alınmalıdır.

Not: Raporda belirtilen usülsüzlükler/keyfi uygulamaların anlaşılmasına katkı sağlanması bağlamında örnek olarak 2018 yılı Temmuz ve Ağustos aylarına adıma düzenlenmiş  ait iki adet su faturası  yazımıza eklenmiştir. 

Her iki dönemde de kullanılan su miktarları ( 14 m3 ) değişmemiştir.  Su ücretine ek olarak alınan atık su bedeli oranı ilk faturada %100, ikinci faturada ise %50 dir. İlk faturada  34,65 TL, ikinci faturada ise 3,95 TL katı atık bedeli tahakkuk ettirilmiştir.  Sonuç olarak,  14 ton su için Temmuz ayında 83 TL, Ağustos ayında ise 39 TL toplam su bedeli ödenmiştir. 

Dönem içerisinde farklı fiyat uygulanmasını gerektiren yasal/idari bir düzenleme olmamıştır. Yapılanlar tümüyle keyfi bir uygulamadır.

 

 
 
 
 
19 Ekim 2018 Cuma 01:57
 
 

(0 Yorum Yapıldı)Yorumlar
<p>Henüz kimse yorum yapmamış, ilk yorum yapan siz olun.</p>
 
Böyle bir Shengen ülkesi var: Lihtenştayn
Başkan Erdoğan: Bizim yapmamamız için hiçbir sebep yok.Trump'ın Venezuela'ya savaş nedeniBu adım diyaloğu engeller niteliktedir.35 kişi daha partilerinden istifa ettiCumhuriyet Savcısı’ndan tacizci kadın doktora görülmemiş ders!
Denizli Vali Yardımcısı İnan, Bursa’ya atandı
Eski CHP'li başkandan partiye ağır eleştiriBakanlık'tan Mavi Balina açıklamasıÖzel öğretim kursları gelecek yıl kapatılıyor.Maduro'ya destek için sokağa çıktılarTrump'tan Meksika duvarı sorununa 'Game of Thrones' göndermesi
 
Son 24 Saat
Haberler RSS Beslemesi
 
Yazarlar
Yazarlar RSS Beslemesi
 
 
 
Namaz Vakitleri
 
  • İmsak06:09
  • Güneş07:50
  • Öğlen13:29
  • İkindi16:25
  • Akşam18:48
  • Yatsı20:17
 
Anket
Özlük hakları düzenlemesi
bu yıl içinde yapılır
bir iki yıl içinde belki
kesinlikle yapılmaz
 
Arşiv
 
Tarihte Bugün
1864 - CSS H.L. Hunley denizaltısı, bir savaş gemisi batıran ilk denizaltı oldu.
1867 - Süveyş Kanalı'ndan ilk gemi geçti.
1895 - Müziğini Çaykovski'nin bestelediği Kuğu Gölü Balesi ilk gösterisini Saint Petersburg'da (Rusya) yaptı.
1915 - Barbaros Hayreddin ve Turgut Reis muharebe gemileri, savunmaya katılmak üzere Nara'ya geldi.
1916 - Doğu cephesinde Ruslar, Muş'u işgal etti.
1917 - Hicaz Seferi Kuvvetler Komutanlığı'na atanan Mustafa Kemal, bu görevi kabul etmedi.
1920 - Osmanlı Mebuslar Meclisi, kabul ettiği Misak-ı Milli'nin basında yayınlanmasını ve bütün yabancı parlementolara bildirilmesini kararlaştırdı.
1921 - Ankara dışındaki İstiklal Mahkemeleri kaldırıldı.
1923 - İzmir'de, Cumhuriyetin 1. iktisat kongresi olan İzmir İktisat Kongresi düzenlendi.
1923 - Mustafa Kemal ikinci defa Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na seçildi. Meclis'e 7 işçi, 1 çiftçi kadın katıldı. Kapanış konuşmasını Rukiye Hanım yaptı.
1924 - Johnny Weissmuller, 100 yarda (91.4 m) serbest stil yüzmede 52-2/5 saniye ile dünya rekoru kırdı.
1925 - Aşar Vergisi kaldırıldı. Basın, aşarın kaldırılmasını büyük bir devrim olarak sundu.
1926 - Ankara'da Devlet Resim Sergisi açıldı, Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal sergiyi ziyaret etti.
1926 - Medeni Kanun kabul edildi.
1930 - Türk Gazeteciler Birliği kuruldu.
1933 - Newsweek dergisi yayımlanmaya başlandı.
1934 - Avusturya'da sosyal demokratlar gösteri düzenlediler. Güvenlik güçleri göstericilere müdahale etti; birçok gösterici öldürüldü. Hükümet sıkıyönetim ilan etti.
1935 - İstanbul'da kartopu oynanması yasaklandı.
1936 - Kızılmaske Lee Falk tarafından yaratıldı ve ABD'de yayınlanmaya başladı.
1939 - Hatay Meclisi, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarını, Hatay kanunları olarak kabul etti.
1949 - Türkiye, Avrupa Kalkınması İcra Konseyi'ne katıldı.
1956 - Çoruh ilinin adı Artvin olarak değiştirildi.
1957 - Missouri'de (ABD) bir yaşlılar evinde çıkan yangında 72 kişi öldü.
1957 - Ordular arası futbol karşılaşmalarında Türk takımı rekor kırdı; Amerikan ordu takımını 19-0 yendi.
1959 - Başbakan Adnan Menderes ve beraberindekileri Londra'ya götüren THY'nin SEV uçağı Gatwick havaalanı yakınlarında düştü; Menderes kurtuldu, aralarında Anadolu Ajansı Genel Müdürü Şerif Arzık'ın da bulunduğu 14 kişi öldü.
1961 - Türk ve Alman İş ve İşçi Bulma Kurumları arasında yapılan anlaşmaya göre; her yıl Almanya'ya çeşitli iş kollarında çalıştırılmak üzere 2-3 bir Türk işçisi gönderilmesi kararlaştırıldı.
1961 - Eski Sağlık Bakanı, İstanbul Valisi ve Belediye Başkanı Lütfi Kırdar, Yassıada'da ifade verirken kalp krizi geçirdi ve öldü.
1962 - Hamburg'ta çıkan fırtınada 300'den fazla kişi öldü.
1967 - Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye Öğretmenler Sendikası (TÖS) Genel Başkanı Feyzullah Ertuğrul'u Elazığ'ın bir köyüne atadı.
1967 - Kimi milletvekilleri Meclis'e gelen mini etekli kadınlardan şikâyetçi olduklarını bildirdiler.
1967 - Radyo sanatçılarının yürüyüş ve boykot olaylarından sonra TRT, sanatçı ücretlerine yüzde 150-200 arasında zam yaptı.
1968 - Türkiye İşçi Partisi (TİP) milletvekili Çetin Altan TBMM'de Adalet Partililere "Çoğunluğunuz var, ama ağırlığınız yok" dedi. Bunun üzerine kavga çıktı.
1973 - Petrol Ofisi genel müdürlüğüne bir kadın atandı. Şeyda Okyatmaz Türkiye'de ilk kez bu düzeye yükseltilen kadın yönetici oldu.
1977 - Ankara'da 50. Yıl Lisesi öğrencilerine ateş açıldı, bir kız öğrenci kalp krizi geçirip öldü.
1979 - İstanbul'da stokçulara baskınlar düzenlendi. Yüklü miktarda kahve, ampul, filtreli sigara ve margarin ele geçirildi.
1983 - Dört Filistinli gerilla Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce yeniden ikişer kez ölüme mahkum edildi. Filistinli gerillalar Mısır'ın Ankara Büyükelçiliği'ni basarak iki güvenlik görevlisini öldürüp içeridekileri 45 saat rehin tutmuşlardı.
1984 - İşyerlerinden işçi çıkarmak, Sıkıyönetim Komutanlığı'nın iznine bağlandı.
1984 - Avusturya'da yapılan Avrupa güzellik yarışmasını Türkiye güzeli Neşe Erberk kazandı.
1986 - Barış Derneği davasından tutuklu 6 kişi tahliye edildi. Tahliye edilenler arasında Reha İsvan ve Gencay Şaylan'ın da yer alıyordu. Ali Sirmen, Erdal Atabek, Ali Taygun, Ergun Elgin, Hüseyin Baş, Orhan Taylan'ın tahliye talebi ise reddedildi.
1986 - İstanbul'da ünlü Bebek Belediye Gazinosu, yeşil saha açılması için yıktırıldı.
1987 - 12 Eylül askeri darbesinden sonra toplatılan 39 ton ağırlığındaki kitap, dergi, günlük ve haftalık gazete SEKA'da imha edildi.
1993 - Dev-Sol ve TİKKO (Türkiye İşçi Köylü Kurtuluş Ordusu) üyesi 18 siyasi tutuklu, kazdıkları 35 metre uzunluğundaki tünelden yararlanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevi'nden firar etti.
1993 - Somali'de görev yapan BM Barış Gücü UNISOM'un komutanlığına Korgeneral Çevik Bir atandı.
1994 - Demokrasi Partisi (DEP) Suruç İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Akpolat kimliği belirsiz kişilerce öldürüldü.
1994 - Özgür Gündem gazetesi bölücü yayın yaptığı gerekçesiyle 1 ay süreyle kapatıldı.
1994 - TBMM Anayasa ve Adalet Komisyonu Refah Partili Hasan Mezarcı'nın dokunulmazlığının kaldırılmasını kararlaştırdı.
1996 - Cavit Çağlar'a ait Nergis, Yeşim ve Aksoylar Tekstil fabrikalarında çalışan 4 bin 600 işçiyi kapsayan toplu sözleşme imzalandı.
1996 - Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekili Sabri Ergül, Manisa Emniyet Müdürlüğü'nün kapısına, "Bu işyerinde işkence vardır" yazılı bir tabela astı.
1996 - Dünya satranç şampiyonu Garry Kasparov, Deep Blue adlı bilgisayarı yendi.
1999 - Fransa'nın başkent Paris'in 50 km yakınındaki tarihi kraliyet köşkü Rambouillet'de Belgrad hükümeti ile Kosovalı Arnavutlar arasında barış görüşmeleri yapıldı.
2000 - Microsoft, Windows 2000 işletim sistemini piyasaya sürdü.
2001 - Fischer ve Deppler, G-20 toplantıları çerçevesinde Türkiye'ye geldi".
2008 - Kosova, Sırbistan'dan ayrılarak tek taraflı bağımsızlık ilan etti.
 
Sayısal Loto
16.02.2019 Tarihli Çekiliş Sonucu071122303744
 
On Numara
11.02.2019 Tarihli Çekiliş Sonucu01050713161725272930373940424562676869747578
 
Süper Loto
14.02.2019 Tarihli Çekiliş Sonucu102628323440
 
Şans Topu
13.02.2019 Tarihli Çekiliş Sonucu081517253014
 
Gazete Manşetleri
 
Lig Puan Durumu
 
Takımlar
O
G
B
M
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
 
Şampiyonlar Ligi
 
UEFA Avrupa Ligi
 
Alt Lig
 
 
Kurumsal

İçerik

Taşra

Merkez

Başkent